top of page

Regulamin Centrum Diagnozy i Terapii BBJ s.c. Bernadeta Szymańska, Jacek Mejster

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Centrum Diagnozy i Terapii BBJ jest niepubliczną placówką prowadzącą zajęcia diagnostyczne i terapeutyczne zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie www.bbj-pila.pl i dostępną w rejestracji.

 2. Zajęcia diagnostyczne i terapeutyczne realizowane są w lokalu Centrum Diagnozy i Terapii BBJ w Pile, ul. Promienna 19/U 8.

 3. Zajęcia mogą być także realizowane poza siedzibą Centrum Diagnozy i Terapii BBJ, w domu pacjenta, przedszkolu, placówce oświatowej i in. oraz online.

 4. Regulamin Centrum dostępny jest na stronie internetowej placówki oraz w rejestracji.

 

§ 2

Obowiązki Centrum Diagnozy i Terapii BBJ

 1. Specjaliści Centrum Diagnozy i Terapii BBJ wykonują swoje zadania dotyczące diagnozy i terapii pacjentów dostępnymi metodami i środkami zgodnie z aktualną wiedzą, doświadczeniem i posiadanymi kompetencjami.

 2. Specjaliści Centrum Diagnozy i Terapii BBJ wykonują swoje zadania z kulturą i szacunkiem dla pacjenta i jego opiekuna.

 3. Pracownicy i specjaliści Centrum Diagnozy i Terapii BBJ dbają o zachowanie czystości, higieny i właściwych warunków sanitarnych pomieszczeń, sprzętów i wyposażenia Centrum.

 4. Specjaliści Centrum Diagnozy i Terapii BBJ sporządzają dokumentację prowadzonych zajęć, a pracownicy Centrum udostępniają ją pacjentom lub opiekunom na ich wniosek.

 5. Dokumentacja będzie udostępniana bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jak w ciągu 7 dni roboczych.

  

§ 3

Obowiązki pacjenta i opiekuna

 1. Pacjent lub opiekun ma obowiązek zapoznania się i stosowania do regulaminu Centrum Diagnozy i Terapii BBJ.

 2. Na terenie Centrum Diagnozy i Terapii BBJ należy zachować kulturę i szacunek dla przebywających i pracujących tam osób.

 3. Osoby będące po wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie nie będą wpuszczane na teren Centrum.

 4. Prosimy pacjentów i opiekunów o terminowe stawianie się na umówione wizyty. Ewentualne spóźnienie pacjenta/opiekuna nie powoduje wydłużenia czasu wizyty.

 5. Prosimy pacjentów i opiekunów o terminowe zgłaszanie nieobecności.

 6. Ustalona godzina wizyty jest godziną jej rozpoczęcia. Sugerujemy przybycie z pięciominutowym wyprzedzeniem.

 7. Na pierwszą wizytę zapraszamy dziesięć minut przed jej rozpoczęciem w celu dopełnienia formalności rejestracyjnych.

 8. Pacjent i opiekun ma obowiązek stosowania się do zaleceń personelu w kwestiach porządkowych i sanitarno epidemicznych.

 

 

§ 4

Zasady rejestracji, potwierdzania i odwoływania zajęć

1.Rejestracji można dokonywać osobiście lub telefonicznie.

2.W miarę możliwości technicznych Centrum Diagnozy i Terapii BBJ  może udostępnić rejestrację online lub przez serwisy elektroniczne.  

3. Pacjent lub opiekun ma obowiązek potwierdzenia lub odwołania umówionej wizyty najpóźniej dzień przed jej terminem do godziny 15 w dzień powszedni lub w sobotę do godziny 12 (jeśli wizyta przypada na poniedziałek).

4. Potwierdzenie lub odwołanie wizyty odbywa się telefonicznie lub przez sms.

5. Zasady zawarte w punkcie 3 i 4 § 4 dotyczą również pacjentów zarejestrowanych na pierwszą wizytę.

6. Centrum Diagnozy i Terapii BBJ  w miarę możliwości przypomina o wizycie przez sms lub telefonicznie.

7. Wizyty niepotwierdzone traktujemy jako odwołane.

8. Od momentu potwierdzenia wizyty przez pacjenta traktujemy ją jako ostatecznie dla Państwa zarezerwowaną. Brak pojawienia się na spotkaniu skutkuje koniecznością wniesienia za nie 100% opłaty. Wyjątkiem są sytuacje losowe rozpatrywane indywidualnie przez terapeutę.

9. W sytuacji nieusprawiedliwionej/niezgłoszonej nieobecności w celu skorzystania z ponownego się na wizytę należy najpierw uiścić opłatę za spotkanie na którą pacjent się nie zgłosił.

10. W sytuacji odwołania dwóch sesji z rzędu lub częstych rezygnacji z wizyt w trakcie trwania procesu terapeutycznego (wyjątkiem są szczególne sytuacje losowe) terapeuta ma możliwość procesu terapeutycznego.

11.W przypadku odwołania wizyty z przyczyn leżących po stronie Centrum Diagnozy i Terapii BBJ informujemy pacjenta/opiekuna o tym fakcie najwcześniej, jak to możliwe przez sms lub telefonicznie.

12. Pacjent nie ponosi kosztów zajęć, które nie odbyły się z przyczyn zależnych od Centrum.

 

 

 

§ 5

Płatności

 1. Płatności mogą być dokonywane gotówką lub kartą płatniczą w rejestracji.

 2. W uzgodnionych sytuacjach płatność może być dokonywana przez przelew bankowy.

 3. Na żądanie Pacjenta wystawiamy fakturę.

 4. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przy zapłacie za wizytę.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Centrum Diagnozy i Terapii BBJ zastrzega sobie możliwość odmowy udzielenia świadczeń osobom niestosującym się do niniejszego regulaminu.

 2. Centrum Diagnozy i Terapii BBJ może wprowadzić w wyjątkowych sytuacjach np. epidemicznych dodatkowe obostrzenia i ograniczenia dla pacjentów i opiekunów.

 3. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do rejestracji, lub mailowo na adres bbj.pila@wp.pl, ewentualnie bezpośrednio do właścicieli placówki.

bottom of page