top of page

Program ćwiczeń ruchowych wzmacniających bilateralną integrację wg Sheila Dobie © 

 

„Im bardziej precyzyjnie możemy rozważyć wzajemne oddziaływanie między mózgiem i ciałem, 
tym wyraźniejszy staje się fascynujący temat: Ruch ma kluczowe znaczenie dla nauki. Ruch pobudza i aktywuje wiele naszych zdolności umysłowych. Ruch integruje i zakotwicza nowe informacje i nowe doświadczenia w naszej sieci neuronowej. Ruch jest podstawą wszystkich naszych działań, poprzez które ucieleśniają się nasze możliwości uczenia się, nasze zmysły i możliwości wyrażania.” 

Carla Hannaford 

 

Bilateralna Integracja (BI)


Bilateralna integracja (obustronna integracja) to współpraca i koordynacja w czasie kiedy jakiś określony ruch jest wykonywany przez jedną stroną ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony, oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów. To koordynacja i współpraca obu stron ciała w działaniu (przodu i tyłu, prawej i lewej strony, góry  i dołu). Czynnościami wymagającymi takiej współpracy są np. cięcie nożyczkami, łapanie piłki, szycie. Trudności w obustronnej koordynacji prowadzą do problemów w nauce takich jak niezrozumienie instrukcji, problemów w rozróżnianiu prawej i lewej strony, problemów z czytaniem, pisaniem, mówieniem, pamięcią. 

Symptomy zaburzeń obustronnej integracji: 

- obniżona obustronna koordynacja np. problemy z łapaniem piłki, cięciem nożyczkami, dwie kredki w dwóch dłoniach),

- trudności z różnicowaniem stron prawa/lewa, 

- unikanie przekraczania linii środkowej ciała np. kręcenie tułowiem,
- niewykształcona w pełni lateralizacja np. utrzymująca się oburęczność, 

- niskie umiejętności wykonywania ruchów sekwencyjnych np. kopnięcie piłki w ruchu, łapanie piłki po koźle, 

- często towarzyszą zaburzeniom posturalno-okołoruchowym,
- zaburzona praca gałek ocznych, a co za tym idzie – zaburzenia percepcji wzrokowej, trudności w czytaniu i pisaniu.

 

Bilateralna Integracja (BI) to stworzony przez Sheila Dobie unikalny program ćwiczeń, który zachęca mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców, ponieważ ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się. Ma na celu rozwój koordynacji i równowagi, aby zintegrować systemy sensoryczne i stymulować neurologiczne powiązania między ruchem i poznaniem. Opracowano go jako sekwencje kolejnych układów ćwiczeń, które powinny być stosowane w określonej kolejności z uwzględnieniem postępów dziecka, aby maksymalnie wspierać jego rozwój i zdolności edukacyjne. Do ćwiczeń ruchowych, na odpowiednim etapie Programu, dodawane są elementy wielozadaniowe, które obejmują wizualne i słuchowe przetwarzanie. 


Bilateralna Integracja:
- poprawia równowagę i kontrolę postawy,
- wpływa na współpracę między półkulami,
- poprawia współpracę góra/dół, lewo/prawo, przód / tył,
- poprawia poczucie kierunku,
- wspiera kształtowanie się lateralizacji,
- poprawia pamięć sekwencyjną i planowanie ruchu,
- wypracowuje automatyzację ruchów,
- uczy wielozadaniowości,
- wpływa na wzrost pewności siebie. 

 

Podjęcie programu terapii integracji bilateralnej jest poprzedzone diagnostyką, która ma na celu wykrycie problemów rozwojowych dziecka. Diagnoza powinna zawierać takie obszary jak wyniki w  nauce, sprawność fizyczną, rozwój funkcji wzrokowych i słuchowych. Oprócz standardowych opinii zawierających zmiany zachodzące podczas terapii, brane są pod uwagę dowody subiektywne takie jak : obserwacja rodziców, nauczycieli, terapeutów i samych dzieci.. 

Program Integracji Bilateralnej może być prowadzony jako samodzielny program, ale jest też doskonałym uzupełnieniem różnych terapii  np. integracji odruchów INPP, integracji sensorycznej. Na podstawie testów diagnostycznych i kontrolnych spotkań tworzony jest indywidualny program terapeutyczny z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami ruchowymi. Ćwiczenia powinny być wykonywane minimum 5 razy w tygodniu. 10 minut ćwiczeń każdego dnia powoduje mierzalne zmiany w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Regularność jest podstawowym warunkiem sukcesu.
Pierwsze spotkanie diagnostyczne (około 60 min) + kolejne spotkanie (około 45 min) z przekazaniem i omówieniem opisanej diagnozy i ćwiczeń terapeutycznych oraz poinstruowaniem rodziców.
Spotkania kontrolne (co 6 tygodni) z przekazaniem nowego programu terapeutycznego. Istnieje też możliwość udziału dziecka w cotygodniowych zajęciach z integracji bilateralnej na terenie Centrum (w sali integracji sensorycznej).


ŹRÓDŁO: informacje uzyskane podczas kursu Bilateral Integration: The Gateway to Achievement, 


 

bottom of page