Beata Wójcik – Walas

Neurologopeda, Logopeda, oligofrenopedagog,   terapeuta miofunkcjonalny.

                  

Wykształcenie:

- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji, Poznań.
- Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji, Poznań.

- Studia podyplomowe, Logopedia, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa.

- Studia podyplomowe, Oligofrenopedagogika, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa.

- Studia podyplomowe, Neurologopedia , Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.

 

Kursy i szkolenia:​

- Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej.

Terapia dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

- Dziecko dwujęzyczne - diagnoza logopedyczna.

- Opóźniony Rozwój Mowy – diagnoza i terapia logopedyczna.

- Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym.

- Efektywne metody rotacyzmu.

- Masaż  logopedyczny - metoda dr Elżbiety Stecko.

- Terapia sygmatyzmu międzyzębowego. Strategie wg Robyn Merkel Walsh oraz inne wybrane metody terapii.

- Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

- Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym i zespołem Downa.

- Poczuć + zrozumieć = Wiedzieć Jak To Jest – warsztaty wprowadzające w świat integracji sensorycznej.

- Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny.

- Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów  dr Sally Goddard.

- Integracja sensoryczna. Ćwiczenia i zabawy usprawniające funkcje sensoryczne u dzieci.

- Kinezjologia edukacyjna – zastosowanie metody P. Dennisona w pracy z  dzieckiem.

- Metoda Krakowska - terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju.

- Metoda Werbo - Tonalna.funkcjonalna

- Kinesiotaping w logopedii.

- Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania.

- Terapia miofunkcjonalna.

 

Oferuję szeroki zakres terapii:

- opóźniony i niezakończony rozwój mowy,

- dyslalia (wady wymowy: seplenienia, rotacyzm, lambdacyzm, kappacyzm/gammacyzm, mowa bezdźwięczna);

- terapia jąkania;

- alalia i afazja;

- terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;

- terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu;

- terapia dzieci dwujęzycznych;

- terapia z wykorzystaniem kinesiotapingu w obszarze orofacjalnym;

- zaburzenia mowy związane z uszkodzeniem CUN oraz wadami genetycznymi;

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją;

- masaże logopedyczne;

- ocena drożności przewodu słuchowego za pomocą otoskopu;

- profilaktyka logopedyczna;

- symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania;

- zajęcia edukacyjne dla dzieci zdrowych;

- konsultacje logopedyczne i jednorazowe porady – (skierowane do rodziców konsultacje mające na celu sprawdzenie stanu mowy dziecka oraz porady dotyczące stymulacji rozwoju mowy dziecka).

- terapia miofunkcjonalna.

 

Po każdym spotkaniu dziecko otrzymuje materiały do samodzielnej pracy w domu.

 

Zajęcia logopedyczne odbywają się w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze przy wykorzystaniu atrakcyjnych metod i form pracy, które czynią ćwiczenia przyjemnymi.